Welkom bij Moraal Juridisch Advies

Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

U kunt bij ons advies op vragen over omgevingsvergunningen, waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordingen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Wij verzorgen ook cursussen (op maat) op het gebied van de Wet ruimtelijke ordening en het algemeen bestuursrecht.

U kunt met ons in contact komen door het contactformulier in te vullen of bel ons op 06-39 83 62 81.

Laatste artikelen

Prev Next

Nieuwe website: Omgevingswet.net

15-12-2016 Hits:3773 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Nieuwe website: Omgevingswet.net

De nieuwe website www.Omgevingswet.net is online en zal de websites www.deWro.nl en www.deWabo.nl vervangen. Na ongeveer 5 jaar was de website wel toe aan vernieuwingen en met het oog op...

Lees verder

Nieuwe website: Omgevingswet.net

15-12-2016 Hits:3557 Nieuws Wro Jelger Moraal

Nieuwe website: Omgevingswet.net

De nieuwe website www.Omgevingswet.net is online en zal de websites www.deWro.nl en www.deWabo.nl vervangen. Na ongeveer 5 jaar was de website wel toe aan vernieuwingen en met het oog op...

Lees verder

Natuur, erfgoed en bodem: nu en onder de nieuwe Omgevingswet

06-12-2016 Hits:3768 Nieuws Wabo Jelger Moraal

De juridische commissie van de NEPROM is recent bijgepraat door Dolf Logemann (Arcadis), Boudewijn Goudswaard (The Missing Link) en Martijn van Gelderen (BPD) over de belangrijkste aspecten van de voorgenomen stelselwijziging.  ...

Lees verder

Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning

05-12-2016 Hits:3917 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO) is de naam van de redactiecommissie van het vroegere project 'IPO Kaderstelling Vergunningverlening'. De LRSO bestaat uit specialisten vanuit diverse omgevingsdiensten en komt zes keer...

Lees verder

Help, mijn gebouw slurpt

05-12-2016 Hits:3768 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Charles Moons van Wieringa Advocaten. In het streven naar energie- en milieubewustzijn staan in de komende jaren voor de bebouwde omgeving een aantal ingrijpende maatregelen op stapel. Op 28...

Lees verder

Herhaalde aanvragen, terugkomen op onherroepelijke besluiten, art. 4:6 Awb

04-12-2016 Hits:3662 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Rob Wertheim van SAM-Advocaten. Beschikkingen van bestuursorganen kunnen onherroepelijk worden doordat men daartegen niet, niet op tijd of niet met succes procedeert. De aanvrager dient bij het bestuursorgaan...

Lees verder

Planschade: voorzienbaarheid vanwege onbenutte flexibiliteitsbepalingen

03-12-2016 Hits:3646 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-Advocaten. In vijf tussenuitspraken over planschadebesluiten van de gemeente Wormerland concludeert de AbRvS dat de rechtbank en het gemeentebestuur een onjuist oordeel hebben gegeven...

Lees verder

Was/wordt lijst Omgevingslijst Haarlem & G32

03-12-2016 Hits:3766 Nieuws Wabo Jelger Moraal

De gemeente Haarlem heeft in samenwerking met de G32 een Was/wordt-lijst opgesteld. In deze lijst staat waar wetsartikelen in de huidige wetten wel, niet of gewijzigd terugkomen in de Omgevingswet. vergelijking...

Lees verder

Bestemmingsplannen en gebiedsbescherming onder de Wet Natuurbescherming

02-12-2016 Hits:3752 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Erwin Noordover en Anne-Marie Span van het Stibbeblog. Per 1 januari a.s. treedt de nieuwe Wet natuurbescherming (“Wnb”) in werking. Dit blog gaat over de planologische doorwerking daarvan....

Lees verder

Op weg naar één standaard voor digitale overheidsbesluiten

02-12-2016 Hits:3631 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke plannen vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks makkelijker is om bijvoorbeeld bouwprojecten te starten. Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet,...

Lees verder

Afdeling gaat om: niet langer het ne bis in idem-beoordelingskader bij een besluit op herhaalde aanv…

01-12-2016 Hits:3070 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Machteld Claessens en Niels Jak van het Stibbeblog. Tot voor kort gold het ne bis in idem-beoordelingskader bij besluiten op herhaalde aanvraag (artikel 4:6 lid 2 Awb). De...

Lees verder

Geen beperkt belanghebbendebegrip meer bij gemeentelijke en provinciale geheimhoudingsbesluiten

01-12-2016 Hits:2967 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Jan van Oosten van het Stibbeblog. Op grond van de Gemeentewet kan geheimhouding worden opgelegd aan onder meer de gemeenteraad omtrent het in een besloten vergadering behandelde en...

Lees verder

Hoe kunnen stikstof en bestemmingsplannen in de PAS lopen?

30-11-2016 Hits:3466 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Jan Reinier van Angeren en Lisa van der Maden van het Stibbeblog. De eerste uitspraken over het PAS zijn inmiddels gewezen en er staan er nog meer op...

Lees verder

Gerechtshof: legesverbod geldt voor heffing en buitenplanse vrijstelling

29-11-2016 Hits:3335 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Janneke Sinnige van Wieringa Advocaten. In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is vastgelegd dat gemeenten hun bestemmingsplannen elke tien jaar dienen te herzien. Wordt daar niet aan voldaan,...

Lees verder

In 2017 weer diverse wijzigingen voorzien in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling

29-11-2016 Hits:3106 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Anna Collignon en Anne Vos van het Stibbeblog. In 2017 wordt er naar verwachting weer een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling. De inhoudelijke...

Lees verder

Samenvatting van de vierde beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen

28-11-2016 Hits:2955 Nieuws Wro Jelger Moraal

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een vierde periodieke beschouwing uitgebracht over interbestuurlijke verhoudingen in Nederland. Sinds de totstandkoming van de zogenoemde Code Interbestuurlijke Verhoudingen in 2004...

Lees verder

Win het boek Trends en tips Ruimtelijke Ordening 2013-2016

28-11-2016 Hits:4665 Nieuws Wro Jelger Moraal

Win het boek Trends en tips Ruimtelijke Ordening 2013-2016

Mr. Trees van der Schoot heeft een uniek boek geschreven dat op 11 november 2016 is verschenen. Het boek behandelt meer dan 600 uitspraken die de afgelopen jaren zijn verschenen...

Lees verder

Lichthinder door glastuinbouw op afstand 2 km?

28-11-2016 Hits:3131 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Franca Damen van haar website. De gloed die boven kassen met assimilatiebelichting ontstaat, kan op grote afstand, ook op een afstand van 2 km, worden waargenomen. Daarom kunnen...

Lees verder

Realisatie van Frans balkon omgevingsvergunningsvrij

27-11-2016 Hits:3096 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Bob van de Boom van Wieringa Advocaten. In de uitspraak d.d. 24-08-2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State geoordeeld omtrent de vraag of een bouwplan dat voorziet...

Lees verder

Gemeentesecretaris spil en verbinder invoering Omgevingwet

27-11-2016 Hits:3106 Nieuws Wabo Jelger Moraal

De Omgevingswet gaat over veel meer dan nieuwe instrumenten voor het inrichten van de fysieke ruimte. Succesvol werken met de nieuwe wet betekent een andere manier van werken: integraal en...

Lees verder

Vergunningplicht bij Natura 2000-gebieden onder de Wet natuurbescherming: kwalitatieve verbetering v…

26-11-2016 Hits:2834 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Erwin Noordover en Anne Vos van het Stibbeblog. Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (“Wnb“) voorzien. In dit bericht staat de vergunningplicht bij...

Lees verder

Beoordeling brandveiligheid tankstation

26-11-2016 Hits:3144 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Franca Damen van haar website. Als een omgevingsvergunning milieu wordt aangevraagd voor een tankstation, moet onder andere de brandveiligheid worden beoordeeld. Bij die beoordeling moeten de effecten van...

Lees verder

M.e.r.-beoordelingsplicht voor mestverwerkingsinstallatie vanwege afvalstoffen

25-11-2016 Hits:3035 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Franca Damen van haar website. Als een agrariër het mestoverschot van zijn bedrijf naar een mestverwerkingsinstallatie brengt, dan moet de desbetreffende dierlijke mest worden aangemerkt als afvalstof. Een...

Lees verder

Mededingingsruimte en een passende mate van openbaarheid bij schaarse vergunningen vereist

25-11-2016 Hits:2797 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Van der Feltz Advocaten. In deze uitspraak van 1 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2927) formuleert de Afdeling bestuursrechtspraak enkele algemene eisen waaraan een wettelijk stelsel moet voldoen dat voorziet in...

Lees verder

Reparaties Activiteitenbesluit gepubliceerd

23-11-2016 Hits:3112 Nieuws Wro Jelger Moraal

Het besluit herstelt enkele fouten, vooral uit de 'vierde tranche' wijzigingen van het Activiteitenbesluit. Het gaat om wijzigingen van het Activiteitenbesluit, het Besluit omgevingsrecht (Bor) en enkele andere besluiten. De...

Lees verder